Content1 | col2

Informasjon til Nettpartners forretningsforbindelser

Med virkning fra 20. desember 2017 fusjonerte Nettpartner Holding, Nettpartner Drift, Nettpartner Prosjekt og Nettpartner Bane til Nettpartner AS.

Formålet med fusjonen er å øke konsernets konkurransekraft gjennom en forenklet konsernstruktur, enhetlig bruk av styrende systemer, herunder kvalitet- og felles IKT-systemer, samt gjennom å samle prosjektvirksomheten i ett selskap.

 

Det er ingen endringer mht. selskapets tjenesteportefølje, ansatte, ledelse eller forretningsadresser. For ytterligere informasjon henvises det til de to vedlegg for hhv. Nettpartners kunder og leverandører.

 

Informasjon til Nettpartners kunder »

Informasjon til Nettpartners leverandører »