Content1 | col1

Tilsyn og kontroll

Nettpartner Arena er en offentlig godkjent sakkyndig leverandør av tilsynstjenester. Tjenestene overfor nettselskap innebærer oppfølging av årlig instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tilsynsoppgavene omfatter:

  • Kontroll av boliginstallasjoner
  • Stikkprøvekontroll av nyanlegg
  • IK-revisjon, samt kontroll i industri og næringsbedrifter
  • Revisjon av elektroentreprenører
  • Markedskontroll av omsetning av elektriske artikler
  • Brannetterforskning
  • Informasjon, blant annet undervisning av alle skoleklasser på 6. og 9. trinn

Premisser for tilsyn

Å føre tilsyn med alle typer elektriske anlegg, samt utøvere som profesjonelt arbeider med slike anlegg, er en viktig oppgave. Formålet er i siste instans å unngå feil og mangler som kan sette liv og eiendom i fare. Arbeidet er klart definert fra DSB, både med hensyn på kontrollfrekvens og hvilke typer anlegg som har prioritet. All tilsynsvirksomhet rapporteres til DSBs sentrale database.

Tilsynsområder

Nettpartner fører tilsyn med en rekke bransjer og områder.
  • Utførende elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører
  • Elektrisitet i boliger, hytter og lignende
  • Enkle helseinstitusjoner

Hyppighet

Alle registrerte virksomheter i netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst én systemrevisjon. Risikogrupper og kontrollfrekvens Plassering av anleggene i risikogrupper foretas ut fra DLEs egen risikovurdering. Detaljer omkring risikogrupper, plassering og kontrollfrekvens finnes på DSBs internettsider: www.dsb.no

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring