Content1 | col2

Leverandørkrav

En oversikt over Nettpartner sine leveregler for leverandører.

HMS, kvalitet og ytre miljø

Nettpartner forventer at leverandørene overholder alle krav som tilligger virksomheten etter arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, internkontrollforskriften og miljølovgivningen.

For prosjekter krever Nettpartner at leverandører/underentreprenører fyller ut et egen-erklæringsskjema knyttet til overnevnte krav.  

Nettpartner kan kreve dokumentasjon på at kravene til enhver tid er innfridd. 

Nettpartner forbeholder seg retten til å revidere leverandøren etter behov, og minst en gang hvert 3 år. Ved en slik revisjon plikter leverandøren å stille nødvendige ressurser og informasjon til rådighet for Nettpartner.

 

Leveregler for leverandører

Nettpartners leveregler for leverandører beskriver hvordan Nettpartners leverandører skal handle og opptre slik at Nettpartners verdikjede blir drevet på en etisk og samfunnsansvarlig korrekt måte. Alle produkter og tjenester levert til Nettpartner skal være i overensstemmelse med kravene i disse levereglene. Se Leveregler for leverandører.

Brudd på levereglene for leverandører er alvorlig og vil kunne få konsekvenser for leverandørforholdet.
Nettpartner forbeholder seg retten til å revidere leverandør etter behov.

Spørsmål knyttet til levereglene for leverandører eller varsel om brudd på disse skal sendes til Innkjøpsdirektør.

Se Innkjøp i Nettpartner